Nadanie imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Kusiętach

Szkoła Podstawowa im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach

Obchody 100 – lecia Szkoły Podstawowej w Kusiętach oraz uroczystość nadania imienia Szlaku Orlich Gniazd

W pierwszy dzień jesieni 23 września ( piątek) w Szkole Podstawowej w Kusiętach odbyły się obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej w Kusiętach oraz uroczystość nadania imienia Szlaku Orlich Gniazd i przekazania sztandaru. Wszystkich zgromadzonych gości powitał Dyrektor Szkoły Mariusz Żołędziewski. Jednocześnie wyraził wdzięczność tym, którzy wspierali tę szlachetną inicjatywę. Nauczyciel historii Pan Marek Romański pełniąc znakomicie rolę prowadzącego uroczystość wraz z nauczycielem geografii Panią Iwoną Pasieką wygłosili prelekcje, w których przedstawili historię szkoły oraz przybliżyli wszystkim zebranym znaczenie imienia szkoły „Szlaku Orlich Gniazd”. Najważniejszym punktem uroczystości był ceremoniał przekazania sztandaru z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn Pana Tomasza Kucharskiego na ręce Dyrektora Szkoły, przedstawiciela nauczycieli, których reprezentowała Pani Magdalena Szewczyk oraz członka Rady Rodziców – Pani Katarzyna Kot. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Prałat Ryszard Grzesik. Ta podniosła chwila zostanie na zawsze w sercach i pamięci wszystkich zgromadzonych .

Następnie odbyły się przemówienia zaproszonych przedstawicieli władz lokalnych i państwowych . W tym ważnym wydarzeniu brali udział: Eurodeputowana Ziemi Częstochowskiej Pani Jadwiga Wiśniewska- Posłanka do Parlamentu Europejskiego ( on-line), a osobiście jej asystent, który przekazał symboliczne dary dla szkoły, Parlamentarzyści Ziemi Częstochowskiej: Pan Mariusz Trepka – poseł na Sejm RP, Pani Lidia Burzyńska – Posłanka na Sejm RP, Pan Zdzisław Wolski Poseł na Sejm RP, Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Częstochowie: Pani Monika Kosielak – Radna Rady Powiatu Częstochowskiego, Pani Danuta Tomza – Radna Powiatu Częstochowskiego, Pan Adam Markowski – Radny Rady Powiatu Częstochowskiego , a zarazem Przewodniczący Związku Gmin Jurajskich , Pani Teresa Pala- przedstawicielka instytucji Doradztwa Rolniczego, Pani Anita Imiołek- Z-ca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, Pani Elżbieta Doroszuk – Dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie, Pani Urszula Mielczarek – nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, Pan Tomasz Kucharski – Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynie Pan Janusz Konieczny, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynie, Pani Grażyna Elmanowska, Radni Rady Miejskiej w Olsztynie: Pan Marcin Poch, Pan Marek Romański, Pan Grzegorz Kotwa, Przedstawiciele Duchowieństwa: ks. Tomasz Gil- Proboszcz Parafii pw. św J. Chrzciciela w Olsztynie , ks. Prałat Ryszard Grzesik- Proboszcz Parafii pw. św. J. Chrzciciela w Olsztynie w latach 1987-2019, ks. Dziekan dekanatu olsztyńskiego Włodzimierz Białek – Proboszcz Parafii św. Idziego w Zrębicach, Dyrektorzy instytucji regionalnych i gminnych: Policjant Asp. Robert Frączyk, Pani Edyta Śliwczyńska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie , Pani Mariola Matysek – była Dyrektor Gminnego Ośrodka w Olsztynie, Pani Anna Nocuń – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Olsztynie , Pani Bernadetta Niemczyk- wieloletnia przewodnicząca Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich , Nadleśnictwo Złoty Potok i Drużyna siatkarska Nadleśnictwo Złoty Potok, Dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych: Pani Małgorzata Wiśniewska – Cabała – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biskupicach, Pani Grażyna Bednarek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olsztynie, Pani Joanna Kosielak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turowie, Pan Grzegorz Trąbski – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Zrębicach, Pani Bożena Klecha – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Olsztynie, Pani Teresa Trzepizur – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie, Pan Mariusz Zawada – Dyrektor Zespołu Szkół im J. Kochanowskiego w Częstochowie, Przedstawiciele Związków Zawodowych oświatowych: Pan Grzegorz Sikora- Prezes ZNP Oddziału w Częstochowie, Pani Lidia Rak – Prezes ZNP Oddziału w Olsztynie, Pani Anna Szczygłowska i Pani Katarzyna Kot- Przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kusiętach, Pani Gabriela Klimek – Sołtys Kusiąt, Pani Elżbieta Gawron – nauczyciel emeryt, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Koło Gospodyń Wiejskich w Kusiętach, Pan Sławomir Wąsowicz- Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego ATUT w Częstochowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kusiętach. Wpłynęły listy gratulacyjne od m.in. Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Szymona Giżyńskiego, senatora RP Pana Ryszarda Majera, posła na Sejm RP Pana Andrzeja Szewińskiego, Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka, Wicewojewody Śląskiego Pana Roberta Magdziarza, Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Urszuli Bauer.

Po wystąpieniach stery przejęła młodzież szkolna prezentując ciekawy program artystyczny zatytułowany: „Orle serce i wzrok ku przyszłości” – były tańce, gra na instrumentach, pięknie wykonane piosenki, a nawet inscenizacja ilustrująca rodowód powstania naszego Państwa i symbolu Orła Białego . Przedszkolaków i uczniów przygotowywały Panie: M. Muskalska,
R. Łuszczyńska, B. Mermer, P. Miklis.

Po części oficjalnej uczestnicy oglądali przygotowane przez dzieci i młodzież oraz nauczycieli ekspozycje pokazujące dorobek uczniów w różnych projektach realizowanych w szkole oraz osiągnięcia szkoły na przestrzeni ostatnich lat. Zaproszeni goście mogli skosztować przepysznych ciast oraz przystawek przygotowanych w dużym stopniu w porozumieniu z Radą Rodziców SP im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach .

Zwieńczeniem uroczystości była niedzielna Msza Św, w kościele Parafialnym w Olsztynie którą celebrował ks. Prałat Ryszard Grzesik w intencji całej społeczności szkolnej. Doniosły charakter tej uroczystości podkreślała obecność pocztu sztandarowego i licznie zgromadzonych uczestników.

Radzie Rodziców SP im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach oraz wszystkim zaangażowanym w tą podniosłą uroczystość Dyrektor , Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy szkoły składają gorące podziękowania.

Więcej zdjęć w zakładce Galeria

Historia Szkoły Podstawowej w Kusiętach do wydruku- PDF

Część 1

Część 2

Część 3

Nagrania z występów artystycznych w zakładce Nagrania

Miejsce, w którym mieszkamy…

Jeden z najpiękniejszych i najciekawszych szlaków w Polsce to Szlak Orlich Gniazd. Przebiega on przez dwa województwa: małopolskie i śląskie. Kraków i Częstochowa są nim połączone. Droga ta zawdzięcza swoją nazwę ruinom i zamkom znajdującym się wzdłuż trasy. Obiekty te były budowane najczęściej na szczytach wzniesień i gór, pośród rzadko występujących skał wapiennych, stąd wzięła się nazwa „Orle Gniazda”. Podczas wyprawy tym szlakiem można nacieszyć oko walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i krajoznawczymi. Jest to jedyne miejsce w Polsce, w którym można wiele zobaczyć i dowiedzieć się istotnych wiadomości historycznych.

Nasza szkoła znajduje się na terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Przez naszą malowniczą okolicę przebiega Szlak Orlich Gniazd. Jako mieszkańcy tych wyjątkowych miejsc musimy dostrzegać ich piękno i pamiętać jak istotna jest przeszłość oraz postrzegać walory turystyczne w naszym otoczeniu jako coś, z czego możemy być dumni, gdyż jest to nasze dziedzictwo narodowe.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanych pod kierownictwem nauczycieli: p. Iwony Pasieki i p. Marka Romańskiego.

Szlak Orlich Gniazd- PDF

Prezentacja przygotowana przez uczniów SP w Kusiętach -PDF

Prezentacja przygotowana przez uczniów SP w Kusiętach– PowerPoint

Wyniki głosowania na imię szkoły

W dniu 28 kwietnia odbyło się głosowanie w sprawie wyboru imienia Szkole Podstawowej w Kusietach.

W głosowaniu mogli wziąć udział uczniowie i ich rodzice oraz kadra pracownicza Szkoły Podstawowej w Kusiętach. Spośród trzech wyłonionych wcześniej propozycji najwięcej głosów uzyskała propozycja imienia Szlaku Orlich Gniazd i tym samym nasza placówka zyska nazwę Szkoła Podstawowa im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach.

Protokół z głosowania – PDF

28 kwietnia br.- Głosowanie w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kusiętach

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie


W tym roku szkolnym zostały podjęte działania w celu nadania imienia
naszej szkole. Nadanie imienia dla szkoły jest bardzo ważnym wydarzeniem
w określaniu własnej tożsamości dla całej społeczności. Szkoła posiadająca swoje
imię podnosi swoją rangę ważności w swojej miejscowości, gminie, powiecie
czy województwie. Tak jak każdy z nas ma swoje imię i jest ono dla nas bardzo
ważne, dlatego dla naszej szkoły też jest ono ważne i podejmujemy działania
w celu nadania imienia Szkole Podstawowej w Kusiętach.
Zgodnie z przyjętą procedurą przeprowadzono w szkole ankietę, w której udział brali
uczniowie, Rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Ankieta była dobrowolna i anonimowa.
Ankieta pozwoliła nam na rozpoznanie propozycji nadania imienia w szkolnej
społeczności i z wielką przyjemności je Państwu przedstawiam.
Po ogólnym zebraniu ankiet w ilości 114 i ich przeliczeniu, wyniki przedstawiają
się następująco:

wśród uczniów:

1. SP im. Szlaku Orlich Gniazd – 12 ankiet,

2. SP im. Jury Krakowsko – Częstochowskiej – 9 ankiet,

3. SP im. Jana Pawła II – 6 ankiet,

4. SP im. Polskich Patriotów – 5 ankiet,

5. SP im. Tadeusza Zawadzkiego – 4 ankiety,

6. SP im. Jana Bytnara – 4 ankiety,

7. SP im. Macieja Dawidowskiego – 4 ankiety,

8. SP im. Jana Henryka Dąbrowskiego – 2 ankiety,

9. SP im. Józefa Piłsudskiego – 1 ankieta,

10. SP im. Jana Brzechwy – 1 ankieta,

11. SP im. Władysława Reymonta – 1 ankieta,

12. SP im. Romana Dmowskiego, – 1 ankieta,

13. SP im. św. Jadwigi Śląskiej – 1 ankieta,

14. SP im. Andrzeja Kalinina – 1 ankieta,

15. SP im Żabki – 1 ankieta,

wśród Rodziców:

1. SP im. Szlaku Orlich Gniazd – 19 ankiet,

2. SP im. Polskich Patriotów – 10 ankiet,

3. SP im. Jury Krakowsko – Częstochowskiej – 5 ankiet,

4. SP im. Andrzeja Kalinina – 4 ankiety,

5. SP im. Rotmistrza Witolda Pileckiego – 3 ankiety,

6. SP im. Bohaterów Ziemi Jurajskiej – 1 ankieta,

7. SP im. Jana Brzechwy – 1 ankieta,

8. SP im. Polskich Olimpijczyków – 1 ankieta,

wśród nauczycieli i pracowników :

1. SP im. Szlaku Orlich Gniazd – 14 ankiet,

2. SP im. Polskich Patriotów – 2 ankiety,

3. SP im. św. Jana Pawła II – 1 ankieta,

Wyniki po ogólnym podsumowaniu ankiet oddanych na poszczególne
propozycje wynoszą:

1. SP im. Szlaku Orlich Gniazd – 45 ankiet,

2. SP im. Polskich Patriotów – 17 ankiet,

3. SP im. Jury Krakowsko – Częstochowskiej – 14 ankiet,

4. SP im. św. Jana Pawła II – 7 ankiet,

5. SP im. Andrzeja Kalinina – 5 ankiet,

6. SP im. Jana Bytnara – 4 ankiety,

6. SP im. Macieja Dawidowskiego – 4 ankiety,

6. SP im. Tadeusza Zawadzkiego – 4 ankiety,

7. SP im. Rotmistrza Witolda Pileckiego – 3 ankiety,

8. SP im. Jana Brzechwy – 2 ankiety,

8. SP im. Jana Henryka Dąbrowskiego – 2 ankiety,

9. SP im. Bohaterów Ziemi Jurajskiej – 1 ankieta,

9. SP im. Józefa Piłsudskiego – 1 ankieta,

9. SP im. Polskich Olimpijczyków – 1 ankieta,

9. SP im. św. Jadwigi Śląskiej – 1 ankieta,

9. SP im. Romana Dmowskiego, – 1 ankieta,

9. SP im. Władysława Reymonta – 1 ankieta,

9. SP im. Żabki – 1 ankieta,

Zgodnie z procedurą do dalszego etapu przechodzą trzy propozycje które otrzymały największą liczbę ankiet, i tak:

1. SP im. Szlaku Orlich Gniazd – 45 ankiet,

2. SP im. Polskich Patriotów – 17 ankiet,

3. SP im. Jury Krakowsko – Częstochowskiej – 14 ankiet,

W dalsze procedurze odbędzie się głosowanie tajne w dwóch turach dla uczniów, Rodziców uczniów, Rodziców dzieci Oddziału Przedszkolnego, nauczycieli i pracowników szkoły w Szkole Podstawowej w Kusiętach w sali nr 11
w dniu i godzinach:

28 kwietnia 2022r.

I tura od 7:30 do 9:00

II tura od 12:00 do 18:00

Kartę do głosowania otrzymujemy po potwierdzeniu swojej tożsamości i podpisaniu się na liści potwierdzającej odbiór karty do głosowania.

Serdecznie zapraszam wszystkich uprawnionych w wzięcia udziału w głosowaniu.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor

Mariusz Żołędziewski

Procedura Nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Kusiętach– PDF